هوش هیجانی و اهمیت آن در مدیریت مالی

هوش هیجانی و اهمیت آن در مدیریت مالی
اکثر افراد در مورد IQ اطلاعات خوبی دارند ولی کمتر کسی درباره EQ میداند...